Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska jest czasopismem naukowym o zasięgu międzynarodowym. Publikowane w nim artykuły (w języku polskim lub angielskim) prezentują wyniki badań własnych autorów obejmujące bardzo szeroką tematykę, dotyczącą takich dziedzin i dyscyplin naukowych jak: zrównoważony rozwój, kształtowanie przestrzeni niezurbanizowanej, inżynieria środowiska, inżynieria przedsięwzięć budowlanych, gospodarka przestrzenna, ochrona i rekultywacja środowiska, oddziaływanie inwestycji na środowisko, ekologia, ochrona przyrody, hydrologia i gospodarka wodna, hydrogeologia, meteorologia i zagadnienia pokrewne.

Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC co oznacza, że do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.

Wszystkie artykuły są recenzowane, dane o artykułach przekazywane są do baz danych: AGRO(Poznań), Biblioteka Nauki, CrossRef, DOAJ, E-publikacje Nauki Polskiej, Google Scholar, Index Copernicus, INFONA, POL-Index, SCOPUS, SIGŻ(CBR). Przegląd od 1992 roku wydawany był przez 15 lat jako czasopismo półroczne, a od roku 2007 ukazuje się jako kwartalnik. Początkowa nazwa brzmiała: Przegląd Naukowy Wydziału Melioracji Wodnych, potem Przegląd Naukowy Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska, a od 2002 r. - Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska (Scientific Review Engineering and Environmental Sciences).

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 r., liczba punktów za publikację w Przeglądzie Naukowym Inżynieria i Kształtowanie Środowiska wynosi 10 (poz. na liście B nr 1410). Pełny wykaz czasopism punktowanych oraz punktację Przeglądu w latach ubiegłych (od 2007 roku) można znaleźć tutaj podając w wyszukiwarce ISSN czasopisma.

Miło jest nam poinformować, że na podstawie liczby cytowań w ocenie bazy SCOPUS za 2017 rok Przegląd Naukowy utrzymał pozycję w grupie Q3.

Zapraszamy do publikowania w naszym czasopiśmie.

Zespół Redakcyjny

Uwaga!

1. Redakcja Przeglądu Naukowego uprzejmie prosi o używanie angielskiej nazwy czasopisma Scientific Review Engineering and Environmental Sciences przy cytowaniu wszystkich artykułów w nim zamieszczonych.

2. Ze wzgledu na indeksowanie czasopisma m.in. w bazie SCOPUS i znacznie szerszy odbiór preferowane są artykuły angielskojęzyczne.

3. W związku ze znaczną liczby zgłaszanych artykułów o charakterze przeglądowo - naukowym ich autorzy muszą się liczyć z wydłużonym okresem oczekiwania na pojawienie się artykułu drukiem. W przypadku braku prezentacji oryginalnego wkładu naukowego autorów (wyników badań, propozycji nowej lub modyfikacji istniejącej metodyki badań, nowatorskich rozwiązań technicznych czy technologicznych itp.) artykuł decyzją kolegium redakcyjnego może nie zostać przesłany do recenzji.